Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 10.00 w trybie online odbędzie się XXVII/2021 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do budżetu Gminy Praszka na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego Goskom  Sp. z o.o. na lata: 2021 -2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Praszka na lata 2021 - 2027".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program Wspierania Rodzin w Gminie Praszka 2021 - 2023".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program wsparcia
  i aktywacji osób starszych na lata 2021 - 2027 - Praszka Seniorom".
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie
  w Gminie Praszka 2021 - 2027".
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Praszka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Praszka do projektu pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach Programu LIFE.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Związku Dużych Rodzin 3+.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika OPS
  w Praszce.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad.