Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 w trybie online odbędzie się XXIII/2020 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 26 listopada 2020 roku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok
  PDFProjekt uchwaly - budżet.pdf (226,16KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego
  PDFProjekt uchwaly - zaciągnięcia zobowiązania.pdf (161,57KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka
  PDFProjekt uchwaly - regulamin.pdf (58,72KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .
  PDFProjekt uchwaly - szczegółowy zakres.pdf (105,01KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
  PDFProjekt uchwaly - wybór metody.pdf (122,88KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  PDFProjekt uchwaly - deklaracja.pdf (156,39KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz o wysokości cen za te usługi.PDFProjekt uchwaly - usługi dodatkowe.pdf (99,23KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka
  PDFProjekt uchwaly - górne stawki.pdf (66,91KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Praszka na rok szkolny 2020/2021 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów.
  PDFProjekt uchwaly - ceny paliwa.pdf (68,68KB)
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.