UE-60.jpeg
LEADER-70.jpeg
LGD Gorna Prosna-70.jpeg
PROW-70.jpeg
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania kończy kolejny rok realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Dzięki prawidłowej realizacji Strategii w poprzednich latach osiągnęliśmy wszystkie zakładane wskaźniki co pozwoliło na otrzymanie dodatkowych środków finansowych na realizację projektów przez naszych beneficjentów. W ramach bonusu otrzymaliśmy 470 000 zł dzięki czemu mogliśmy ogłosić kolejne nabory wniosków. Kwota ta pozwoliła na ogłoszenie 4 naborów w następujących zakresach tematycznych:

  • rozwój drobnej przedsiębiorczości w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej,
  • rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań,
  • promocja obszaru i ochrona dziedzictwa kulturowego.

W ramach naborów złożonych zostało 31 wniosków z czego 17 zostało wybranych do finansowania, a dzięki nim obszar naszego LGD stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny, a także powstanie wielenowych miejsc pracy. Na dzień dzisiejszy wszystkie wnioski zostały zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski a beneficjenci są w trakcie podpisywania umów na realizację projektów. Wszyscy beneficjenci skorzystali z doradztwa udzielanego przez pracowników biura LGD.

W roku 2021 planuje się ogłosić nabory w ramach oszczędności na takie przedsięwzięcia jak:

  • rozwój drobnej przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności,
  • rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań.

Te dwa działania cieszą się dużym zainteresowaniem beneficjentów z obszaru LGD.

W roku 2020 w dalszym ciągu realizowany był międzynarodowy projekt współpracy „Dobre bo lokalne” gdzie partnerami są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Stowarzyszenie Kraina św. Anny, Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” oraz partner zagraniczny MAS Hranicko z. s. z Czech. Projekt ten został nagrodzony w konkursie, na projekty współpracy w kategorii Rozwój lokalny, którego organizatorem była Jednostka Centralna KSOW.

Do zadań Lokalnej Grupy Działania należy również aktywizacja lokalnej społeczności oraz promocja obszaru LGD. W ramach tych działań w dniu 10.03.2020 r. zorganizowaliśmy spotkanie dla mieszkańców obszaru LGD pn. „Wieczorek z rękodziełem”. Podczas spotkania poznaliśmy osoby zajmujące się rękodziełem i mieszkające na obszarze LGD. Poznaliśmy nowe bardzo ciekawe sposoby na spędzenie wolnego czasu. Dodatkowo mogliśmy zintegrować środowisko lokalne.

Kolejnym działaniem jakiego podjęła się Lokalna Grupa Działania w roku 2020 była realizacja projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury w ramach programu Mistrz tradycji. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu tworzenia Koron żniwnych jako lokalnej tradycji. Szkolenia były przeznaczone dla 10 mieszkańców obszaru LGD i prowadzone były przez Mistrza w tej dziedzinie tj. osobę wielokrotnie nagradzaną za swoje umiejętności Panią Mariolę Karmańską. W ramach projektu powstała wspaniała korona żniwna oraz film dokumentujący powstanie korony. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem a osoby w nim uczestniczące bardzo chętnie brały udział w zajęciach gdyż dowiedziały się od początku jak tworzyć koronę, jakich materiałów można użyć do stworzenia tak pięknego dzieła. Szkolenia trwały przez 7 miesięcy i zakończyły się
w listopadzie. Teraz projekt zostanie rozliczony.Wartość projektu to 20 000,00 zł.

Od początku wdrażania LSR podpisano 47 umów.Łączna kwota podpisanych umów opiewa na kwotę 4 041 760,40 zł, co stanowi ok 77 43 % całego budżetu na realizację zadań w ramach LSR. Wszystkie te umowy zostały podpisane do końca września 2020 r.
Z podpisanych umów beneficjentom została wypłacona kwota 2 836 072,89 zł za zrealizowane projekty.

Oczywiście mamy nadzieję, że wszystkie złożone projekty zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami, a w najbliższych naborach zostanie złożone wiele ciekawych projektów. Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową www.gornaprosna.pl, do biura LGD oraz na naszą stronę na Facebooku.

A.B.