Umowa o dofinansowanie nr FDS/G/59/2019/U/2020 zawarta w dniu 20 maja 2020 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 21.09.2020 r.

Nazwa Projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie – Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce – Etap I”

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wg. umowy: 434 831,57 co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych zadania.

Całkowita wartość inwestycji: 543 539,46 zł

Realizacja inwestycji: od lipca do listopada 2020 r.

Wykonawca robót budowlanych: REMOST Sp. z o.o., Sp. k., ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno


Opis inwestycji:

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie – Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce – Etap I” zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie polegało na przebudowie odcinka 220 mb ul. Curie-Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce.

Zakres rzeczowy robót obejmował:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych,
  • budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe,
  • wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zajazdów i chodników,
  • montaż elementów drogi (krawężniki, obrzeża, itp.),
  • przebudowę i korektę zjazdów indywidualnych,
  • wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,
  • wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej,
  • wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe).


Cel i efekt zadania:

Droga gminna nr 100933 O - ul. Curie-Skłodowskiej zlokalizowana jest w części południowo-zachodniej miasta Praszka. W ostatnich latach przy wymienionej drodze gminnej jak i przy pobliskich uliczkach powstaje wiele zabudowań mieszkalnych. Jest to teren najchętniej wybierany pod budowę domów jednorodzinnych na terenie Praszki. W związku z tym, że wspomniany teren znajduję się na peryferiach miasta panuje tam duży spokój ale jednocześnie zlokalizowany jest w niedużej odległości od centrum miasta i wszystkich instytucji i obiektów użyteczności publicznej znajdujących się w naszym mieście.

Na końcu ul. Curie-Skłodowskiej znajduję się bardzo rozległy teren Sanktuarium NPM Kalwaryjskiej w Praszce, które jest wizytówką naszego miasta i całego regionu. Ponadto kilkaset metrów dalej Gmina Praszka wybudowała publiczny żłobek w ramach Rządowego programu "Maluch+".

Przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwo dojazdu i łatwiejszą dostępność do wspomnianych instytucji oraz może w przyszłości stanowić objazd centrum miasta w kierunku zachodnim. Na atrakcyjność tych terenów wpływ ma także budowana obwodnica Praszki, która zlokalizowana będzie w niedalekiej odległości i spowoduje łatwy i szybki wyjazd z miasta we wszystkich kierunkach.     

Celem strategii rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 jest poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowy wymagają drogi istotne z perspektywy spójności wewnętrznej powiatu i gminy. Ważnym działaniem będzie poprawa oznaczenia dróg i dojazdu do ważniejszych obiektów i miejsc na terenie naszej gminy. Realizowane winny być także inwestycje drogowe punktowe, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa na drogach, w tym m.in. przebudowa miejsc niebezpiecznych oraz skrzyżowań, uspokojenia ruchu kołowego w centrum miejscowości. Przebudowany odcinek ul. Curie-Skłodowskiej w Praszce wpisuje się w cele przedstawione w strategii rozwoju naszej gminy.