Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w trybie online odbędzie się XXII/2020 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 27 października 2020 roku.
 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok

  PDFProjekt uchwaly - zmiany w budzecie.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  PDFProjekt uchwaly - stawki podatku od nieruchomości.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2021 rok.

  PDFProjekt uchwaly - program 2021.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021.

  PDFProjekt uchwaly - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

 10. 10. Przedstawienie przez Burmistrza Praszki informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Praszki.
 11. 11. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce.
 12. 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. 13. Sprawy różne.
 14. 14. Zakończenie obrad.