Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro, pokój 17, tel. 34 359-24-68

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. dowód  tożsamości (do wglądu),
 3. dowody potwierdzające interes prawny w uzyskaniu odpisu; nie dotyczy osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonka i przedstawiciela ustawowego,
 4. pisemne pełnomocnictwo, dowód osobisty pełnomocnika – jeżeli w imieniu osoby zainteresowanej występuje pełnomocnik.

Wysokość opłaty skarbowej

22,00 zł - odpis skrócony,
22,00 zł - odpis na druku wielojęzycznym,
33,00 zł - odpis zupełny,
17,00 zł - pełnomocnictwo

Forma płatności

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, pokoju nr 22 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski nr konta: 10 10501171 1000 0022 0211 5024. Kasa Urzędu Miejskiego w Praszce przyjmuje płatności kartą płatniczą.

Termin wniesienia opłaty skarbowej: najpóźniej w dniu złożenia wniosku.  

Termin załatwienia sprawy

 1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje

Urząd Stanu Cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego odpisy zupełne, odpisy skrócone i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych.
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych.
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść dołączonych wzmianek dodatkowych.
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 698).
 3. Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166, poz.1735).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika USC w ciągu 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Załączniki do pobrania

PDFWzór wniosku o wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (208,27KB)