UWAGA! 30 WRZEŚNIA MIJA TERMIN WNIESIENIA III RATY OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU!

      Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2020 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść w wysokości naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r. 

W przypadku niedokonania opłaty w ustalonej wysokości i we wskazanym wyżej terminie, można dopełnić tej czynności w ciągu 30 kolejnych dni, jednak wówczas należy dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 30%  kwoty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Brak opłaty III raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W przypadku braku należnej opłaty za okres posiadania zezwolenia, zostaną wszczęte czynności mające na celu wyegzekwowanie należnej opłaty w drodze postępowania egzekucyjnego.

Opłatę w należnej wysokości i nieprzekraczalnym terminie należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub wnieść na rachunek bankowy gminy: 10 1050 1171 1000 0022 0211 5024  ING Bank Śląski S.A. O/Opole.