RAMOWY ROZKŁAD DNIA

   

Dla dziecka czas spędzony w naszym przedszkolu to: radosny poranek, zabawa i edukacja, relaksacja i inspirujące popołudnie.

 

6:00-8:15 Radosny poranek, w którym dzieci podejmują różne wybory czego i jak się uczyć:podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną, są aktywne ruchowo (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce),pracują indywidualnie z nauczycielem,wykonują czynności higieniczno-sanitarne.

8:15 - 8:30 Przygotowania do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów

8:30-9:00 Śniadanie, kiedy dzieci stosują zasady kultury, poznają zasady racjonalnego odżywiania, nabywają nowe umiejętności: wykonują zabiegi higieniczne i doskonalą czynności samoobsługowe,spożywają wspólne śniadanie – integrują się, stosują zwroty grzecznościowe.

9:00-11:00 Zabawa i edukacja, w których dzieci: odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej,są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali gimnastycznej i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku, podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze.

11:00-12:00 Spacery i wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu.

 12:00 - 12:30 Przygotowania do obiadu, czynności porządkowo - higieniczne

12:30-13:00 Obiad, kiedy dzieci stosują zasady kultury, poznają zasady racjonalnego odżywiania, nabywają nowe umiejętności:wykonują zabiegi higieniczne, samoobsługowe i porządkowe,spożywają wspólnie obiad – uczą się kultury spożywania posiłku,rozwijają swoją samodzielność i umiejętność posługiwania się sztućcami,utrwalają nawyki i umiejętności związane z kulturą osobistą.

13:00-13:30 Relaksacja, podczas której dzieci: słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,słuchają nagrań płytowych i słuchowisk,słuchają muzyki relaksacyjnej,bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne.

13:30-16:30 Inspirujące popołudnie, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne i w małych grupkach, podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem, bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych,podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych.

 Dziecko w trakcie całego pobytu w przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami, zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.