Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się  XIX/2020  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 25 czerwca 2020 roku.
 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Super Szkoły - Super Uczniowie w gminie Praszka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

  PDFprojekt uchwaly - super szkoły.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.

  PDFprojekt uchwaly - dofinansowanie OSP Praszka.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu.

  PDFprojekt uchwaly - dofinansowanie OSP Strojec.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia NOCEK Na Rzecz Praworządności I Ochrony Środowiska w Kowalach o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie wystąpienia szkody w środowisku spowodowanej nielegalnym wywozem komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Praszka i innych na tereny gruntów rolnych.

  PDFprojekt uchwaly - rozpatrzenie wniosku.pdf

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego w sprawie dofinansowania rodziców dzieci z Gminy Praszka w zakresie edukacji w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii panującej w Polsce oraz petycji o utworzenie w Gminie Praszka miejsc w których można zostawiać odzież, obuwie i żywność dla potrzebujących.

  PDFprojekt uchwaly - rozpatrzenie petycji.pdf

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok.

  PDFprojekt uchwaly - zmiana budzetu.pdf

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na 2021 rok.

  PDFprojekt uchwaly - budzet obywatelski.pdf

 13. 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. 14. Sprawy różne.
 15. 15. Zakończenie obrad.