Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
(dla osób fizycznych)
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
(dla przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew - dla osób fizycznych

Wniosek od pobrania:
DOCXWniosek (18,28KB)
DOCXKlauzula RODO (18,49KB) - dokument wymagany przy składaniu wniosku

Pouczenie:

 1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm– w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm– w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 2. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
 3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku  ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa/drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 wprowadzony ustawą o ochronie przyrody).
 4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody).
 5. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
 6. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości  17 zł, w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce lub przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Opole Nr konta: 10 1050 1171 1000 0022 0211 5024
 7. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu - dla przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot

Wniosek do pobrania:
DOCXWniosek (30,25KB)
DOCXKlauzula RODO (18,49KB)