Zapraszamy do udziału w konkursie na nazwę krytej pływalni w Praszce. Konkurs trwa od 4-24 czerwca 2020 roku. Wystarczy wysłać mail na adres: .

 


Regulamin Konkursu na nazwę Pływalni M-GOKiS w Praszce przy ul. Kaliskiej

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na nazwę Pływalni przy ul. Kaliskiej w Praszce.
 2. Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce.
 3. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej M-GOKiS w Praszce, w mediach społecznościowych oraz gablotach na terenie miasta.
 4. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie: www.mgokis.praszka.pl
 5. Celem Konkursu jest ustalenie nazwy dla Pływalni powstającej przy ul. Kaliskiej w Praszce.
  Założeniem Organizatora jest, aby nazwa obiektu w sposób jednoznaczny oddawała charakter jego przeznaczenia. Nazwa ma stać się rozpoznawalna w znaczeniu marketingowym i będzie umieszczana na różnego rodzaju materiałach promocyjnych i informacyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskiej nazwy w dowolny sposób, w tym także do wprowadzenia zmian.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jego uczestnikami mogą być osoby fizyczne i prawne. Udział w Konkursie jest bezpłatny, dobrowolny oraz nieograniczony wiekowo.
 2. Propozycje należy zapisać w treści maila wysłanego na adres: a mail opatrzyć tytułem „Konkurs na nazwę Pływalni”.
 3. Każdy uczestnik może złożyć jedną propozycję.
 4. W przypadku, gdy nadesłane propozycje nazw będą się powtarzać, do Konkursu kwalifikuje się autor pierwszej z nich (decyduje data i godzina wpłynięcia do skrzynki mailowej – pkt.2)
 5. Każda propozycja powinna zawierać: imię i nazwisko autora, adres e mail i numer telefonu kontaktowego.
 6. Przesłanie propozycji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w § 3. Rozumie się przez to wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z prawidłowym przebiegiem konkursu na nazwę obiektu.
 7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz do celów promocyjnych.

§3

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce, 46-320 Praszka, ul. Kościuszki 9, tel. 34 359 11 04, e mail: biuro@mgokis.praszka.pl. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się poprzez pocztę na w/w adresy.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w okresach wskazanych poniżej:
  1. udział w konkursie: Dane osobowe: imię i nazwisko, adres e mail, nr telefonu
  2. w przypadku zwycięzcy: data urodzenia, nr PESEL w celu wydania nagrody i ewentualnej weryfikacji w czasie korzystania z tejże nagrody.
  3. czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu korzystania z nagrody.
  4. uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Laureat Konkursu – pomysłodawca nazwy dobrowolnie i bezterminowo zrzeka się praw autorskich do nazwy w momencie odbioru nagrody – przekazując nazwę do dyspozycji Organizatora Konkursu.

§4

CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia Konkursu na stronie internetowej Organizatora www.mgokis.praszka.pl od 4 czerwca 2020 r, godz.12.00 do 24 czerwca 2020 r, godz. 12.00
 2. Zgłoszenia, które wpłyną we wskazanym wyżej terminie będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej. Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane.

§5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Wszystkie propozycje przesłane na adres: biuro@mgokis.praszka.pl z tytułem „Konkurs na nazwę Pływalni” zostaną zebrane w celu wybrania jednej, zwycięskiej nazwy
 2. Organizator powoła w tym celu 3osobową Komisję Konkursową.
 3. Nagrodą w Konkursie jest jedno, jednoosobowe zaproszenie na wstęp do Pływalni z możliwością korzystania z urządzeń Pływalni w ustalonym z Organizatorem terminie do 2 miesięcy, w czasie nieprzekraczającym 1,5 godz. dziennie, nie kolidującym z innymi zajęciami zorganizowanymi na terenie Pływalni.
  • Nagroda jest imienna i nie podlega przekazaniu osobie drugiej
  • Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę
  • Nagrodę należy wykorzystać w jednym terminie tj. termin nie podlega podziałowi
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora: www.mgokis.praszka.pl oraz profilu FB M-GOKiS Praszka – po rozstrzygnięciu Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody o ile zgłoszone nazwy nie spełnią oczekiwań Komisji.