Zajęcia dodatkowe

Przedszkole proponuje ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia z psychologiem

 

Zajęcia logopedyczne- organizuje się dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę. Zajęcia w tym zakresie prowadzą - mgr Anna Zajączkowska, oraz mgr Magdalena Borgul.


Zajęcia z psychologiem

Zadaniem psychologa jest otoczenie opieką psychologiczną dzieci uczęszczających do przedszkola oraz wspieranie rodziców i nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Korzystanie z pomocy psychologicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Formy pracy:

obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności oraz zajęć dydaktycznych i czynności samoobsługowych – umożliwia m.in. diagnozę zachowań społecznych dziecka w grupie rówieśniczej, motywacji
i koncentracji uwagi podczas zajęć, stopnia samodzielności,

zajęcia indywidualne – przeprowadzenie diagnozy określającej możliwości
i potrzeby dziecka oraz udzielanie wsparcia i pomocy w przypadku zaobserwowanych trudności,

zajęcia grupowe – rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć,

indywidualne konsultacje dla rodziców – omawianie zachowań dziecka

w przedszkolu, efektów podejmowanych działań terapeutycznych, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.