STATUT PRZEDSZKOLA ODTstatut.odt
 
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA    ODTKONCEPCJA PRACY.odt
REGULAMIN REKRUTACJI 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA PRASZKI W SPRAWIE POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO   PDFScan0001.pdf

TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO   PDFScan0002.pdf

KRYTERIA REKRUTACJI NA II ETAPIE   PDFScan0003.pdf

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI   PDFScan0004.pdf

POSTANOWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE PDFScan0005.pdf

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  ODTregulamin (1).odt
   


Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018/2019

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2

w Praszce z dnia 08.10.2018r.

 

REGULAMIN PRZEBYWANIA

W SZATNI


 

1.W szatni przestrzegamy KODEKSU WZOROWEGO PRZEDSZKOLAKA.

2. Dzieci przebywają w szatni tylko pod opieką osób dorosłych.

3. Szatnia służy wyłącznie do przebierania się i zmiany obuwia.

4. Każdy przedszkolak ma przydzieloną

i podpisaną szafkę, w której powinny znajdować się tylko niezbędne i potrzebne rzeczy.

5. Przebierający się powinien zawsze zostawić po sobie ład

i porządek.

6. Szatnia nie jest miejscem do zabaw oraz dłuższego przebywania w celach rekreacyjnych.

7. Zabrania się: biegania, dotykania nie swoich rzeczy, zostawiania w szafkach cennych lub niebezpiecznych przedmiotów.

8. Zabrania się sadzania: dziecka na półkach w szatni – do tego służą ławeczki.

9. Na mocy przepisów sanitarno-epidemiologicznych zabrania się: wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

10. Personel oddziałów przedszkolnych nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni.

11. Każdy pracownik oddziałów przedszkolnych ma obowiązek zwrócić uwagę tym, którzy nie przestrzegają zasad zawartych w tym regulaminie.

 


 

 KODEKS WZOROWEGO PRZEDSZKOLAKA


 

1. Jestem pogodny i roześmiany każdego dnia.

2. Wiem, że „proszę, dziękuję, przepraszam” mówić mam.

3. Miły, uprzejmy jestem dla innych, nigdy się nie obrażam.

4. Słucham dorosłych, chętnie młodszym

i starszym pomagam.

5. Swojej pani zawsze mogę powiedzieć co czuję i co mnie interesuje.

6. Wiem, że z kolegami i koleżankami trzeba się dzielić i nie wszczynać bójek.

7. Uczę się oceniać różne zachowania i rozumiem skutki swojego działania.

8. Tu kolegów dużo mam i dobrze się czuję bez mamy sam.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2018/2019

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2

w Praszce z dnia 08.10.2018r.

 

 

Regulamin Bezpiecznego Pobytu Dziecka

w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Praszce

 

1. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola nie później niż do

godz 8.20;

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy- wyklucza się pozostawienia samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni;

3. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku, w szatni lub przed salą zajęć;

4. Rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci (koniecznie należy podać listę alergenów – szczególnie pokarmowych). Nauczyciele nie mogą podawać żadnych leków!

5. Rodzice zobowiązani są do sprawdzania stanu czystości swojego dziecka;

6. Dla dobra ogółu do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z katarem, stanami zapalnymi itp.

7. Rodzice osobiście odbierają dziecko z sali, w której przebywa lub z placu zabaw. Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej ona odpowiada za jego bezpieczeństwo;

8. Rodzice odbierając dziecko z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczyciela o tym, że zabierają dziecko z przedszkola;

9. Odbierając dziecko z sali lub z placu zabaw rodzice nie powinni zabierać zbyt dużo czasu nauczycielowi. Dalsze pozostawanie na placu zabaw z dzieckiem, bardzo dezorganizuje pracę nauczycieli i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi;

10. W trakcie uroczystości przedszkolnych, tj. Bal Karnawałowy, Spotkanie Jasełkowe , Dzień Babci, Dzień Mamy, Festyn, zakończenie roku szkolnego itp. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach prawnych);

12. Po zakończeniu programu artystycznego, uroczystości kiedy rodzic decyduje się na zabranie dziecka z przedszkola za jego bezpieczeństwo odpowiedzialność ponosi wyłącznie jego rodzice, (prawni opiekunowie);

13. W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców (Festyn) dzieci są pod wyłączną opieką swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel grupy;

14. W trakcie zajęć otwartych prowadzonych w grupach odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa jednocześnie na nauczycielach i rodzicach (opiekunach prawnych) - do momentu przyjścia rodzica dziecka, opiekę sprawuje nauczyciel;

15. W czasie porad, konsultacji za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice, (prawni opiekunowie);

16. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców; Dziecko nie będzie oddawane osobom poniżej 18 roku życia;

17. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela go okazać;

18. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających - fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko;

19. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem lub osoba upoważniona do odbioru dziecka.

20. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych;

21. Prośba rodziców dotycząca nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być poświadczona orzeczeniem sądowym;

22. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;

23. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Po upływie czasu jednej godziny powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się

z rodzicami;

24. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania furtki oraz drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

 

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie,

co pomoże

w sprawniejszym funkcjonowaniu przedszkola i zapewni bezpieczeństwo

dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2018/2019

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2

w Praszce z dnia 08.10.2018r.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI ZABAW

W ODDZIAŁACH PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PRASZCE

 

Do przestrzegania tego regulaminu zobowiązane są wszystkie osoby przebywające w sali zabaw!

1. Sala zabaw jest przeznaczona wyłącznie do realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych oraz zabaw dzieci.

2. Sala zabaw dostępna jest dla dzieci i prowadzących zajęcia w godzinach określonych przez aktualny ramowy rozkład zajęć.

3. Korzystanie z sali zabaw możliwe jest tylko w obecności nauczyciela lub pracownika przedszkola.

4. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć i zabaw w sali dopowiedziany jest nauczyciel oraz woźne, opiekunki dziecięce.

5. Zabrania się wchodzenia do sali zabaw w okryciu wierzchnim ( kurtki, płaszcze, nie zmienionym obuwiu).

6. Wszystkie dzieci obowiązuje odpowiednie obuwie zmienne ( zakaz chodzenia w klapkach, miękkich kapciach, itp.)

7. Dzieci przebierają się w szatni pozostawiając tam obuwie i ubranie wierzchnie.

8. Przemieszczanie pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem nauczyciela w sposób bezpieczny z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi, następnie dyrektorowi.

9. Wszystkie urządzenia sali oraz pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

10. Po zakończeniu zajęć i zabaw pomoce dydaktyczne oraz inny sprzęt pomocniczy należy zostawić w oznaczonych miejscach.

11. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci samych bez żadnej opieki (jeśli musi wyjść, powinien zapewnić opiekę nad dziećmi przez inną osobę dorosłą – pracownika przedszkola, lecz sytuacja taka nie zwalnia go z odpowiedzialności za powierzone dzieci).

 

12. Dzieci w trakcie zabaw i zajęć zobowiązane są do przestrzegania poleceń nauczyciela dotyczących szczególnie ładu i porządku oraz zapisów kontraktu grupowego.

13. Utrzymanie czystości sali zabaw oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek korzystania.

14. Propozycje dotyczące wprowadzenia do sali zabaw nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych, zabawek czy innych przedmiotów należy zgłosić dyrektorowi.

15. Obowiązuje zasada – „Piątek dniem zabawki!”- i tylko w tym dniu tygodnia dzieci mogą przynieść ulubioną zabawkę z domu. Odpowiedzialność za przyniesione zabawki ponoszą dzieci i rodzice. Zabawki przynoszone z domu muszą być bezpieczne dla dziecka i całej grupy ( zabawki z ostrymi krawędziami, zawierające drobne elementy, itp. będą zabierane dzieciom i oddane dopiero w momencie odbioru dziecka przez rodzica ).

16. Za stan pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu oraz ich przydatności do zajęć i zabaw odpowiedzialny jest nauczyciel oraz oddziałowa w przedszkolu.

17.Ostatnia osoba wychodząca z sali zabaw jest zobowiązana do pozostawienia jej w należytym porządku oraz zamknięcia okien, wyłączenia urządzeń elektrycznych z sieci.

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 17/2018/2019

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2

w Praszce z dnia 15.03.2019r.


 

PROCEDURA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/OPIEKUN POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

 

1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.

2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.

3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia

o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.

4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę

z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych

w Regulaminach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową

i przekazuje ją dyrektorowi placówki.

7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

Załącznik do Zarządzenia nr 14/2018/2019

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2

w Praszce z dnia 04.02.2019r.

 


 

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYJŚĆ NA SPACERY POZA TEREN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PRASZCE

    1.  

W przypadku wyjścia na spacer:

1. Nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia

z grupą w karcie wyjść.

2. W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.

Przed wyruszeniem opiekun przypomina uczestnikom

o zasadach poruszania się po drogach.

3. Nauczyciel dostosowuje trasę do możliwości dzieci.

4. Stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

5. Nauczyciel zapoznaje dzieci z miejscem i celem wyjścia, aby ich obserwacje i działania były świadome.

6. Nauczyciel nie dopuszcza do nadmiernego zmęczenia fizycznego dzieci.

7. Nauczyciel czuwa aby dzieci przestrzegały norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników spaceru oraz aby przestrzegały wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo.

8. Nauczyciel dbamy w miarę możliwości o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
9. Nauczyciel zapewnia pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach daje dzieciom „kontrolowane poczucie swobody”.


 

Załącznik do Zarządzenia nr 14/2018/2019

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2

w Praszce z dnia 04.02.2019r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W PRASZCE

 

 

Opracowano na podstawie:

1. Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 poz. 1055);

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69);

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz. 358);

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r., nr 12, poz. 67 z późn. zm.);

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., nr 98, poz. 602 z późn. zm.);

6. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

REGULAMIN

1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności wychowanków, wymaganych podczas wycieczki.

 

2. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno-turystycznego.

 

3. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami (w przypadku dzieci przedszkolnych z ich rodzicami lub opiekunami) w zakresie:

a) celu wycieczki,

b) trasy i terminów postojów,

c) zwiedzanych obiektów,

d) harmonogramu,

e) regulaminu zachowania wychowanków podczas wycieczki.

 

4. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd, uwzględniającą również brak przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału dziecka w wycieczce.

 

4a. Zgoda rodziców na udział w wycieczce dziecka niepełnosprawnego jest wyrażana w formie pisemnej.

 

5. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki

i bezpieczeństwa jej uczestnikom. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Opieka ich ma charakter ciągły.

 

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi.

 

7. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

8. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem NNW.

 

9. Kierownika szkolnej wycieczki krajoznawczo-turystycznej wyznacza dyrektor spośród nauczycieli zatrudnionych w naszej placówce.

 

10. Do podstawowych obowiązków kierownika należy:

a) opracowanie dokumentacji wycieczki, którą zatwierdza dyrektor

- karta wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników po 2 egzemplarze;

- pisemne zgody rodziców;

- regulamin zachowania się wychowanków podczas wycieczki;

- deklaracja w sprawie ochrony i życia wychowanków w czasie wycieczki;

- zakres czynności kierownika i opiekuna wycieczki;

- preliminarz finansowy wycieczki przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu;

b) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników;

c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania;

e) określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;

f) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt

i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;

g) Organizacja transportu, wyżywienia lub noclegu;

h) Organizacja zadań wśród uczestników;

i) Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki;

j) Podsumowanie, ocena i rozliczenie wycieczki po jej zakończeniu.

 

11. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele, pracownicy obsługowi placówki lub, w uzgodnieniu z dyrektorem, rodzice dzieci biorących udział

w wycieczce.

 

12. Do podstawowych czynności opiekuna należy:

a) sprawowanie opieki nad wychowankami;

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu

i harmonogramu wycieczki;

c) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

d) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań;

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

13.Dyrektor Przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika

i opiekuna wycieczki.

 

14. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i biletów wstępów. Wydatki z tego tytułu pokrywają pozostali uczestnicy wycieczki.

 

15. Zgodę na wyjazdy, tzw., „zielone przedszkola" wydaje dyrektor przedszkola po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

 

16. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce, w dokumentach nadzoru pedagogicznego. Wzór dokumentacji w załącznikach do Regulaminu.

 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Statutu Przedszkola oraz rozporządzeń MENiS: w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 - Karta wycieczki

ZAŁĄCZNIK 2 - Zakres czynności kierownika wycieczki

ZAŁĄCZNIK 3 - Zakres czynności opiekuna wycieczki

ZAŁĄCZNIK 4 - Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach

ZAŁĄCZNIK 5 - Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce

 

ZAŁĄCZNIK 2 - Zakres czynności kierownika wycieczki

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI KIEROWNIKA WYCIECZKI

 

1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy.

2. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

3. Zapewnia warunki do pełne realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt, ekwipunek i apteczkę pierwszej pomocy.

7. Organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników.

8. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki lub imprezy.

9. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

 

Przyjęłam do wiadomości i stosowania

Praszka, dn. ……………………………………

 

……………………………………………........

Podpis kierownika

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 3 - Zakres czynności opiekuna wycieczki

 

ZAKRES CZYNNOŚCI OPIEKUNA WYCIECZKI

 

1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami.

2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.

3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych wychowankom.

5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

Przyjęłam do wiadomości i stosowania:

 

Praszka, dn. ……………………………………………….

 

.............................................................

Podpis opiekuna

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 4 - Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach

 

Deklaracja

w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce

 

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece w czasie wycieczki do ......................................, w dniach …………………………………...........

 

Oświadczam, że:

 

a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się ze wszystkimi materiałami

i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci,

b) zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków kierownika wycieczki/opiekuna wycieczki*

c) zapoznałam się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w czasie przejazdu

 

Przyjmuje do wiadomości i ścisłego przestrzegania …………………………………………………………..

podpis

 

Praszka, dn. …………………………………………………..

 

 

* Niepotrzebne skreślić

 

ZAŁĄCZNIK 5 - Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce

 

Praszka, dnia ............................

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka

w wycieczce/ imprezie do ......................................... , która odbędzie się

w terminie ................................. .

Wyrażam również zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem

i hospitalizacją w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, przez kierownika lub opiekunów w czasie wycieczki.

Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka

w wycieczce, którego program i regulamin poznałem.

 

Lp

Imię i nazwisko rodzica, opiekuna dziecka

Imię i nazwisko dziecka

Podpis rodzica, opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 – Wzór Karty wycieczki

 

KARTA WYCIECZKI

 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki: …………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………..

 

Cel wycieczki: ………………………………………………………………………………..

……………………………………….………………………………………………………..

……………………………………….………………………………………………………..

 

Nazwa kraju1)/miasto/trasa wycieczki:

……………………………………….………………………………………………………..

……………………………………….………………………………………………………..

……………………………………….………………………………………………………..

 

Termin: …………………………….………………………………………………………….

 

Numer telefonu kierownika wycieczki: ………………………………………………………

 

Liczba dzieci: ………………, w tym uczniów niepełnosprawnych: …………………..

 

Grupa: …………………………………………………………………………………………

 

Liczba opiekunów wycieczki:………………………………………………………………...

 

Środek transportu: …………………………………………………………………………….

 

 

___________________________________________________________________

PROGRAM WYCIECZKI

 

Data, godzina

wyjazdu oraz

powrotu

 

Długość trasy

(w kilometrach)

 

Miejscowość

docelowa

i trasa

powrotna

 

Szczegółowy

program

wycieczki od

wyjazdu do

powrotu

 

Adres miejsca

noclegowego

i żywieniowego

oraz przystanki

i miejsca

żywienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie

wycieczki.

Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki

 

 

…………………………….. …………………………………………….

(imię i nazwisko oraz podpis)

3. …………………………………………….

4. …………………………………………….

5. …………………………………………….

6. …………………………………………….

(imiona i nazwiska oraz podpisy)

ZATWIERDZAM

 

.……………………………………………..(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki)

Załącznik do zarządzenia nr 12/2018

dyrektora Publicznego Przedszkola nr 16

im Misia uszatka w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 19.06.2018

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW NALEŻĄCEGO DO

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PRASZCE

1. Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać, ewentualnie porządkować – odpowiedzialny jest pracownik zajmujący się porządkiem w obejściu oddziałów przedszkolnych, lub w razie jego nieobecności – woźne.

 

2. Korzystanie z placu zabaw dozwolone jest wyłącznie pod opieką dorosłych.

 

3. Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela.

 

4. Na plac przedszkolny może być wynoszony sprzęt sportowy

i inne przybory do zabawy.

 

5. Nauczyciele mają obowiązek dbania o wynoszony sprzęt.

 

6. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem nauczyciela.

 

7. Zabawa na huśtawkach i sprzęcie wspinaczkowym może odbywać się tylko pod nadzorem nauczyciela.

 

8. Na jednej huśtawce może przebywać tylko jedno dziecko.

 

9. Zabrania się huśtania na stojąco.

 

10. Zabrania się wchodzenia na barierki, daszki i inne elementy urządzeń nieprzeznaczone do chodzenia.

 

11. Osoby nieuczestniczące w zabawie nie mogą zbliżać się do urządzeń ruchowych, takich jak: karuzela, huśtawki, bujaki, ważki, w czasie gdy korzystają z nich inne osoby (dzieci).

 

12. Każdy uszkodzony sprzęt należy w trybie natychmiastowym eliminować i zgłosić dyrektorowi placówki. Zabrania się na terenie placu rzucania papierów, wszelkich opakowań i odpadów, wprowadzania psów i kotów.