DOCXProcedury Covid 19.docx (118,91KB)

 

Załącznik nr 1

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W PRASZCE 7 maj 2020r.

do procedury.png

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki

w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

2. Celem procedur jest:

a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

b. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką

nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić ZGODA/OŚWIADCZENIE

§ 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.

 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak

i dowiezieniem ich. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej zgody- oświadczenia.

6. Zapewnia  jedno  pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia

zachorowania dziecka lub pracownika.

8. Stara się zapewnić  środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

9. Dopilnowuje aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych

i dzieci   ( umieszczone w widocznych miejscach w placówce) a przy dozownikach

z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk  ( umieszczone w widocznych miejscach

w placówce).

10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9 i myje ręce.

11. Dopilnowuje, aby w korytarzu przy wejściu do przedszkola oraz w widocznym miejscu w placówce wisiała instrukcja jak zakładać maseczki i  rękawiczki jednorazowe.

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru

temperatury w razie złego samopoczucia.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, pracownicy kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji  ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.

5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

6. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pełnią dyżury 1 nauczycielka świadcząca tylko działania opiekuńczo - wychowawcze, pozostałe kontynuują edukację zdalną z domu.

1) Pełniący dyżur w placówce:

a. Organizują działania opiekuńczo wychowawcze w wyznaczonym wymiarze  godz. przez dyrektora. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku. c. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

d. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

e. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.

f. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak

aby grupy nie mieszały się ze sobą.

g. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub

przy jednej zabawce na placu zabaw.

h. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę

przy otwartych oknach.

i. Po zakończeniu dyżuru lub przed jego rozpoczęciem włączają się w edukację zdalną z domu, zgodnie z Regulaminem pracy zdalnej dokumentując działania w raporcie.

2) Nie pełniący dyżuru w placówce:

a. Wykonują pracę zdalną zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w sprawie organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia pracy placówki dla nauczycieli i pracowników obsługi Publicznego Przedszkola nr 2 oraz  dokumentując działania w raporcie.

b. W godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie

potrzeby w niezbędne działania.

7. Personel obsługowy – opiekunki dziecięce, woźne:

a. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak

np. pluszowe zabawki, dywany itp

b. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

c. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

d. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.

e. Dodatkowo czuwają i odpowiada za odizolowanie dziecka,

u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.

f.  Dodatkowo czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku

stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 10.

Pracownicy kuchni oraz intendentka:

a. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi

funkcjonowania zbiorowego żywienia.

b. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami

pracy.

c. Oprócz środków higieny osobistej fartuchów stosują rękawiczki.

d. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

e. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia

zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.

f. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko

intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło magazynu. Pomaga w zaopatrzeniu w środki dezynfekujące w niezbędne środki higieniczne, czyszczące i dezynfekujące.

g. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy:  maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w przedszkolu i podpisują stosowne OŚWIADCZENIE - ZGODĘ

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi telefonicznie informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do

instytucji, jeśli wcześniej chorowało.

6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa

w drodze do i z przedszkola.

7. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia

dziecku temperatury.

8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych

przedmiotów.

9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

11. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji  ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) a dziecku przypominają  o zasadzie prawidłowego mycia rąk

12. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

§ 5

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte. Wejścia do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.

2. Ograniczenie liczebności grup:

a. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracownicy przedszkola.

b. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12 dzieci , zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2 na każdą osobę przebywając w Sali.

c. Biorąc wszystkie wytyczne GIS placówka jest wstanie  zapewnić opiekę dzieciom w czterech salach.

d. Obecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola minimum 2 dni robocze  wcześniej  (telefonicznie, sms) przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola. Obowiązuje potwierdzenie  deklaracji godzinowe, która była deklarowana na początku roku szkolnego 2019/2020.

e. W przypadku gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci na dany

dzień niż 12, wychowawca poinformuje rodzica/opiekuna o braku miejsc.

 f. Wychowawcy do 12.30 każdego dnia informują dyrektora o ilości zgłoszonych dzieci, który do 13.00 ustala harmonogram pracy na następny dzień informując o nim odpowiednich pracowników.

3. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

4. O organizacji pracy nauczycieli i godzinach otwarcia placówki decyduje dyrektor

w porozumieniu z organem prowadzącym.

5. Grupą dzieci w wyznaczonej sali opiekuje się nauczycielka oraz wspomaga ją woźna.

6. W sali, znajdują się tylko te zabawki i sprzęty, które łatwo czyścić lub dezynfekować.

7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek ani napojów czy jedzenia.

8. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na poranne, bądź w razie potrzeby mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.

9. Sale wietrzy się  co najmniej raz na godzinę.

10. Nauczyciel i woźna dbają o taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci oraz stara się zachowywać dystans min. 1,5 m.

11. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

12. W placówce znajduje się termometr bezdotykowy.

13. Nie organizuje się żadnych wyjść dla dzieci poza teren przedszkola.

14. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

§ 6

                             PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

a. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko

z dzieckiem, mającym pozostać w placówce.  

b. Rodzic lub opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu

jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

c. Chcąc wejść do przedszkola należy zadzwonić  dzwonkiem.  Rodzic może  wejść  z dzieckiem wyłącznie do przedsionka, zobowiązany jest zdezynfekować ręce, następnie  dziecko będzie miało zmierzona temperaturę przy rodzicu. Pracownik w wywiadzie, upewni się że dziecko nie ma oznak chorobowych. 

d. Rodzic/opiekun pojedynczo przyprowadzający dziecko ma obowiązek noszenia rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa np. maseczką.

e. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel, który wcześniej pomaga dziecku w szatni. Po wejściu do sali dziecko z nauczycielką idzie do łazienki aby umyć rączki.

f. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola  niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek ani napojów czy jedzenia.

g. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,

h. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.)będzie odesłane do domu. Rodzic /prawny opiekun po telefonie od nauczyciela ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko. W przypadku nieodebrania dziecka , bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwy organ.  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W innym przypadku nie będzie przyjęte.

i. Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola i odbierane wyłącznie przez osobę zdrową.

j. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

k. Sposób odbierania  dziecka z przedszkola jest analogiczny jak sposób przyprowadzania.

W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedura, zastosowanie maja zapisy procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania i odbierania dzieci.

§ 7

 HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Przed wejściem do głównego holu przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją i instrukcją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe  wchodzące do przedszkola. Wyżej wymienione czynności oraz zakrycie twarzy wchodzących kontroluje woźna oddziałowa.

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem antybakteryjnym oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety. Za edukację dzieci w tym zakresie są odpowiedzialne nauczycielki i rodzice.

3. Wyznaczone woźne oddziałowe odpowiedzialne są za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sal oddziału.  Odpowiadają one także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach, a także zabawek.

4. Monitoring codziennych prac porządkowych przez woźne, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników kontroluje dyrektor placówki. (karta monitoringu)

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji

6. Wyznaczona woźna odpowiedzialna jest za czyszczenie i bieżącą dezynfekcję łazienek i toalet oraz za bieżące zaopatrywanie dozowników w mydła antybakteryjne dla dzieci oraz papierowe ręczniki, a także dozowniki w płyn dezynfekujący dla dorosłych.

7.Dyrektor oraz  Intendentka są odpowiedzialni  za bieżące zaopatrywanie placówki w niezbędne środki higieniczne, czyszczące i dezynfekujące.

8. W łazienkach umieszczone są instrukcje prawidłowego mycia rąk dla dzieci i dorosłych oraz dezynfekcji dla dorosłych.

§ 8

GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW

1. Dzieci mają prawo do picia wody na żądanie. W tym celu wykorzystuje się wodę butelkowaną podawaną dzieciom w kubkach poddanych potem wyparzaniu.

2. Przy organizacji żywienia (kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego HACCP, personel kuchenny zobowiązany jest do:

• stosowania środków ochrony osobistej,

• utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,

• mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC

lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.

3. Posiłki wydawane na wózek kuchenny i porcjowane na sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia na zaplecze kuchenne.

4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

§ 9

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID 19 U DZIECKA

1. Do przedszkola mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci i pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie( jedną sale), w której będzie można odizolować osobę lub dziecko w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka lub wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, który powiadamia rodziców.

5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce.  Pracownik zobowiązany jest  do założenia stroju ochronnego (fartuch, maska, przyłbica). Zalecana  odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

7. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

8. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.

9. Pomieszczenia, w których przebywała osoba lub dziecko należy dokładnie umyć i zdezynfekować dostępnymi środkami.

9. W przypadku ewentualnych objawów u personelu przedszkola, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury.

§ 10

       POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 PRACOWNIKA:

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników (kaszel, duszności, gorączka powyżej 38 C) nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy.

3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) W razie zaleceń państwowego

powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje intendent wraz z obsługą.

6. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

§11

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do odwołania.

                                                                                                                                                                                                                                PONADTO PRZEDSZKOLE STOSUJE WSZYSTKIE WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                      

Bez tytułu.jpeg

1.jpeg

2.jpeg

teraz1.jpeg

tearz2.jpeg