Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro, pokój 17, tel. 34 359-24-68

Wymagane dokumenty

 1. podanie
 2. dowód tożsamości osoby wnoszącej podanie,
 3. odpis aktu zagranicznego w oryginale,
 4. tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula
 5. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Wysokość opłaty skarbowej

50,00 zł –  transkrypcja
17,00 zł – pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej  pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Forma płatności

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, pokoju nr 22 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski nr konta: 10 10501171 1000 0022 0211 5024. Kasa Urzędu Miejskiego w Praszce przyjmuje płatności kartą płatniczą.

Termin wniesienia opłaty skarbowej: najpóźniej w dniu złożenia wniosku.  

Termin załatwienia sprawy

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do rejestru stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej, bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje

Akt stanu cywilnego sporządzony za granica może być wpisany do rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby lub z urzędu. Wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika (pełnomocnictwo pisemne).
Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.
Przy wpisywaniu do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą, gdy małżonkowie nie złożyli wcześniej oświadczeń o nazwiskach noszonych przez nich po ślubie składają je z chwilą złożenia dokumentów do wpisania aktu do polskiego rejestru stanu cywilnego; gdy oświadczenia składają oboje rodzice dokonują również złożenia oświadczeń co do nazwiska ich dzieci.

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli dokument zagraniczny dotyczy obywatela polskiego, który posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony w Polsce i żąda dokonania czynności z zakresu stanu cywilnego, ubiega się o polski dokument tożsamości, ubiega się o nadanie numeru PESEL.
Transkrypcja zagranicznego aktu polega na wiernym przepisaniu jego treści, uwzględniając tylko dane, które przewiduje prawo polskie. Natomiast akt, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie, ma zmniejszona moc dowodową. Akt taki może być uzupełniony lub sprostowany na wniosek strony.
Transkrypcja aktu zagranicznego to czynność materialno- techniczna wybranego kierownika USC.
Nie można transkrybować aktu, który wywołuje wątpliwości, co do jego autentyczności, zawiera poprawki, skrobania, jest zniszczony lub nieczytelny.
Nie można transkrybować tego samego aktu dwukrotnie na terenie tego samego kraju.
Kierownik USC, który dokonał transkrypcji wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 698).
 6. Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166, poz.1735).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Załączniki do pobrania

PDFWpisanie (transkrypcja) zagranicznego aktu urodzenia osoby dorosłej (61,50KB)
PDFWpisanie (transkrypcja) zagranicznego aktu urodzenia dziecka (61,42KB)
PDFWpisanie (transkrypcja) zagranicznego aktu małżeństwa (137,74KB)
PDFWpisanie (transkrypcja) zagranicznego aktu zgonu (60,17KB)