Funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie oleskim

Informujemy, że z uwagi na ogłoszoną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone ograniczenia dot. funkcjonowania targowiska miejskiego od dnia 16-03-2020 rok do odwołania zostaje zawieszona działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oleskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja udzielana będzie przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. Szczegóły dotyczące funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji można uzyskać na stronie: http://bip.powiatoleskLpl/ oraz pod nr tel.: 782 356236.