Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 17 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XVI/2020 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 grudnia 2019 roku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok.

  PDFprojekt uchwaly - zmiany w budzecie.pdf (165,31KB)

 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o obniżenie opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Praszce.

  PDFprojekt uchwaly - petycja zlobek.pdf (207,90KB)

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce.

  PDFprojekt uchwaly - opłaty zlobek.pdf (126,51KB)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygiełdowie.

  PDFprojekt uchwaly - dotacja OSP Wygieldow.pdf (121,88KB)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.

  PDFprojekt uchwaly - dotacja OSP Praszka.pdf (121,38KB)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

  PDFprojekt uchwaly - zasilki OPS.pdf (241,34KB)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

  PDFprojekt uchwaly - oplaty za pobyt w osrodkach.pdf (221,62KB)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2020.

  PDFprojekt uchwaly - program opieki nad zwierzetami.pdf (239,68KB)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2018 – 2022.

  PDFprojekt uchwaly - zasob mieszkaniowy.pdf (143,46KB)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka.

  PDFprojekt uchwaly - regulamin.pdf (324,25KB)

 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Praszka miejsca bezpłatnego parkowania oraz petycji o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

  PDFprojekt uchwaly - petycja intronizacja.pdf (216,07KB)

 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.