Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W ramach konkursu Gmina Praszka może ubiegać się o środki finansowe na: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zgodnych z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Warunki finansowe konkursu:

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100 % całości kosztów. Dotacja może być udzielona na zadanie, które nie zostało zakończone przed złożeniem wniosku.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości!

Zgłoszenia:

Prosimy o pisemne zgłaszanie chęci udziału w konkursie na przygotowanym druku, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Praszce pok. nr 5 lub są dostępne poniżej.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Praszce w terminie do 03.04.2020 roku.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

UWAGA:

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Praszka przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W przypadku gdy wniosek Gminy Praszka nie zostanie zakwalifikowany do realizacji zadanie nie będzie realizowane

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Praszce - pokój nr 5 tel. (34) 3592 456.

Załączniki:
ZIPDokumenty (57,85KB)