Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro, pokój 17, tel. 34 359-24-68

Wymagane dokumenty

 1. dowody tożsamości nupturientów: Polak – dokument stwierdzający tożsamość, cudzoziemiec – ważny paszport (obywatele UE ważny paszport lub dowód osobisty),
 2. zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula,
 3. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 4. w przypadku cudzoziemca, dokument stanowiący, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające z obowiązku złożenia tego dokumentu,
 5. w przypadku cudzoziemca oraz obywatela polskiego, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – zagraniczny dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 6. w przypadku ślubu poza budynkiem urzędu stanu cywilnego (w plenerze) wymagana jest pisemna zgoda właściciela obiektu na udzielenie ślubu w danym terminie.

Wysokość opłaty skarbowej

84,00 zł – sporządzenie aktu małżeństwa
1.000,00 zł – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo

Forma płatności

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, pokoju nr 22 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski nr konta: 10 10501171 1000 0022 0211 5024. Kasa Urzędu Miejskiego w Praszce przyjmuje płatności kartą płatniczą.

Termin wniesienia opłaty skarbowej: najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Termin składania dokumentów

do pół roku przed zawarciem małżeństwa 

Termin załatwienia sprawy

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć złożyły pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Dodatkowe informacje

Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju.
Zapewnienie o braku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego ważne jest 6 miesięcy od daty złożenia.
W uzasadnionych przypadkach zawarcie związku małżeńskiego może nastąpić poza lokalem USC (na terenie Gminy Praszka), jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński jest w stanie zagrożenia życia albo jest pozbawiona wolności.
Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik USC może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń.

Osoby ubiegające się o zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa winny dodatkowo spełnić wymogi niezbędne dla wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 k.r.o.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
 4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 698).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.