Praszka, dnia 6 lutego 2020r.

GPRR.III.6845.9.2020

W  Y  K  A  Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Praszki, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020r., poz. 65 t.j.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Praszka, przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia na okres od   dnia 2 marca 2020 r. do dnia 1 marca 2023r.

  1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości :

Działki niezabudowane oznaczona na arkuszu mapy 1 ewidencji gruntów obrębu Skotnica nr 95/4 i 95/5 o pow. 0,1505 ha

Opis nieruchomości

Teren upraw polowych o ogólnej pow. 0,1505 ha, wskład którego wchodzi następujące użytki: R IVa – 0,0150 ha i R IVb – 0,0676 ha, Ł IV – 0,0679 ha wykorzystywanynapodstawie zawartej z GminąPraszka umowy na okres do dnia 28 lutego 2020r. do użytkowania rolniczego.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy,
z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki rolnej.

Wysokość rocznego czynszu: 50 zł

  1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości :

Działki niezabudowane oznaczona na arkuszu mapy 2 ewidencji gruntów obrębu Gana nr 183 i 182/3 o pow. 0,7410 ha

Opis nieruchomości

Teren rekreacyjno-wypoczynkowe oraz upraw polowych o ogólnej pow. 0,7410 ha, w skład którego wchodzi następujące użytki: R V – 0,2090 ha i Bz – 0,5320 ha wykorzystywany na prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użyczenie, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Praszce oraz opublikowany na stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Praszce  i  Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Praszce. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zostaje podana w prasie - ,, Gazeta Wyborcza” Opole.

Niniejszy   wykaz   podano  do  publicznej  wiadomości  na  okres  od  dnia  7 lutego 2020r.  do  dnia 28 lutego 2020r.