Pierwsza w 2020 roku sesja Rady Miejskiej odbyła się przy 100-procentowej obecności 15 rajców. Przyjęli oni kilka uchwał, nad którymi wcześniej pracowali w komisjach. Między innymi w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zaciągnięcia kredytu wieloletniego na zakończenie przebudowy krytej pływalni, a także wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg, których właścicielem jest gmina.

Najpierw jednak burmistrz Jarosław Tkaczyński zdał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od poprzedniej, grudniowej sesji. Poinformował o przebiegu najważniejszych zadań inwestycyjnych.

- Trwają prace przy przebudowie krytej pływalni w Praszce - mówił burmistrz. - Wykonywane są obecnie instalacje sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, stacji uzdatniana wody basenowej oraz mikrogeneratorów jako źródła ciepła. W części piwnicznej przyziemia kładzione są płytki ceramiczne. Powstaje konstrukcja pod centralę wentylacyjną. Do chwili obecnej fizyczne zaawansowanie inwestycji wynosi około 65 procent. Zafakturowano roboty na około 53 procent. Trwają  prace nad sporządzeniem aneksu w związku z robotami dodatkowymi oraz z uwagi na zmiany projektowe.

Burmistrz poinformował, iż uzyskano już zgodę na użytkowanie budynku żłobka miejskiego w Praszce. Placówka została już wpisana do rejestru żłóbków. Jej oficjalne otwarcie odbędzie się 3 lutego. Żłobek jest przewidziany na 50 maluchów. Swoje pociechy zapisało do niego już 44 rodziców.

Jarosław Tkaczyński powiedział także, iż gmina wydała do końca 2019 roku 651 zaświadczeń potwierdzających przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi w prawo własności.

- Do Urzędu Gminy sukcesywnie wpływają zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Olesnie o wpisach do poszczególnych ksiąg wieczystych - wyjaśnił burmistrz.

Jarosław Tkaczyński zaprosił reprezentacje wszystkich sołectw do udziału w Zimowej Spartakiadzie Sportowej Wsi Gminy Praszka, która odbędzie się 16 lutego w hali Kotwica.

Jeśli idzie o zmiany w budżecie, to dokonano finansowych przesunięć w kilku działach na łączną kwotę 45.000 złotych. O 30.000 złotych większe są wydatki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalach, do budżetu wprowadzono kwotę 15.000 złotych na remont pomieszczenia biurowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, natomiast dotacja dla powiatu oleskiego na przebudowę drogi w Dalachowie i Ganie okazała się mniejsza o 20.000 złotych.

Po tych zmianach budżet gminy wynosi: dochody - 63.713.073.25 zł, wydatki - 68.969.073.25 zł, przychody - 11.322.000 zł, rozchody - 6.066.000 zł.

Jeśli idzie o długoterminowy kredyt na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2019-2020 (chodzi głównie o praszkowski basen), to gmina zaciągnęła go w wysokości 8.200.000 złotych. Z tej kwoty w 2010 roku do wykorzystania będzie 6.531.567 zł.

Określono również średnią cenę jednostkową paliwa na terenie gminy Praszka na rok szkolny 2019/2020 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci. Przyjęto następujące kwoty” benzyna - 5,02 zł brutto za litr, olej napędowy - 5,02 zł, gaz LPG - 2,12 zł. Stawki te obowiązują do 31 sierpnia br.

Poszczególne komisje Rady Miejskiej przedstawiły plany pracy na rok 2020.

W trakcie sesji miała też miejsce ostra wymiana zdań na temat mającej powstać w Przedmościu kompostowni. Postanowiono, że sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Praszce.

A.S.