Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4.

Moduł 4, wzorem lat ubiegłych, jest skierowany do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów, prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2020 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 .

Przedmiotem dofinansowania będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Wysokość dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinasowania będzie pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

Oferty należy składać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) lub formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (z wykorzystaniem profilu zaufanego, e-dowodu albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego
weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym) w terminie do 10 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje o programie i konkursie znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4 oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.opole.uw.gov.pl/maluch-2020-modul-4 (od 11 grudnia 2019 r.).

Ponadto informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 13:00 lub pod numerem telefonu 77 45 24 308 i 77 45 24 422.