Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XII/2019 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 września 2019 r.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2019 rok.

  PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17- w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2019 rok.pdf (150,68KB)

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (121,38KB)

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

  PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (114,51KB)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Praszka.

  PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie odwołania skarbnika Gminy Praszka.pdf (112,47KB)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Praszka.

  PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie powołania skarbnika Gminy Praszka.pdf (111,83KB)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka.

  PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odp ścieków.pdf (251,81KB)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych o poborze wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5m3 na dobę na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Praszka.

  PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie dotacji celowej do budowy studni.pdf (907,98KB)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnicy.

  PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie dotacji celowej dla OSP Skotnica.pdf (112,65KB)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 69/XI/2019 z 12 września 2019 roku dotyczącej udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.

  PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie uchylenia uchwały dot dotacji dla OSP.pdf (113,30KB)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

  PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie porozumienia z Gorzowem Śląskim na przewozy.pdf (360,37KB)

 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Praszka pod nazwą Publiczny Żłobek w Praszce i nadania jej statutu.

  PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie utworzenia zlobka i nadanie mu statutu.pdf (230,29KB)

 17. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2020-2023.

  PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie wyboru ławników.pdf (113,26KB)

 19. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2018/2019.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.