Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Urząd Miejski w Praszce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: Gmina Praszka.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2017-07-22.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-04-22.

Status pod względem zgodności

Aplikacja mobilna jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-12.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Grzegorz Sychla, bip@praszka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3591 009. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W sytuacji nieprawidłowości w zakresie dostępności strony lub jej dokumentów, każda osoba ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  •  wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
  • jeżeli dotyczy wskazanie alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie należy przesłać na adres e-mail: (w temacie prosimy wprowadzić słowo: „Dostępność”)

  • Po otrzymaniu żądania skontaktujemy się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem.

    Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Praszce
  • telefon: 34 35 91 009
  • E-mail kontaktowy:

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki 13
Tel.: +48343591009
Faks: +48343592469
E-mail:
Strona internetowa: www.praszka.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Praszce znajduje się w Praszce Plac Grunwaldzki 13 jest obiektem składającym się z dwóch piętrowych budynków połączonych wewnątrz.

Pomieszczenia znajdujące się na I Pietrze są niedostępne dla osób na wózkach.

Pomieszczenia znajdujące się na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Urząd Miejski w Praszce zapewnił obsługę tych osób poprzez wyznaczenie biura (pokój nr 2 na parterze urzędu), w którym osoby na wózkach mogą w pełni załatwić swoją sprawę poprzez przywołanie odpowiedniego pracownika. Przed wejściem do urzędu znajduje się dzwonek przywoławczy gdyby osoby niepełnosprawne potrzebowały dodatkowej pomocy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Praszce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem.

Zgłoszenie skorzystania z tłumacza powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, propozycję terminu, krótkie określenie sprawy, kontakt zwrotny (dla informacji potwierdzającej spotkanie).

Aplikacje mobilne

Odnośnik do strony aplikacji mobilnej