Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Praszce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Gminy Praszka.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-28.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://praszka.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Grzegorz Sychla, bip@praszka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3591 009. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W sytuacji nieprawidłowości w zakresie dostępności strony lub jej dokumentów, każda osoba ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

- jeżeli dotyczy wskazanie alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie należy przesłać na adres e-mail: umig@praszka.pl (w temacie prosimy wprowadzić słowo: „Dostępność”)

Po otrzymaniu żądania skontaktujemy się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem.

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Praszce

telefon: 34 35 91 009

E-mail kontaktowy: umig@praszka.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki 13
Tel.: +48343591009
Faks: +48343592469
E-mail:
Strona internetowa: www.praszka.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Praszce znajduje się w Praszce Plac Grunwaldzki 13 jest obiektem składającym się z dwóch piętrowych budynków połączonych wewnątrz. Pomieszczenia znajdujące się na I Pietrze są niedostępne dla osób na wózkach. Pomieszczenia znajdujące się na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Urząd Miejski w Praszce zapewnił obsługę tych osób poprzez wyznaczenie biura (pokój nr 2 na parterze urzędu), w którym osoby na wózkach mogą w pełni załatwić swoją sprawę poprzez przywołanie odpowiedniego pracownika. Przed wejściem do urzędu znajduje się dzwonek przywoławczy gdyby osoby niepełnosprawne potrzebowały dodatkowej pomocy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Praszce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie skorzystania z tłumacza powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, propozycję terminu, krótkie określenie sprawy, kontakt zwrotny (dla informacji potwierdzającej spotkanie).

Aplikacje mobilne

Gmina Praszka udostępnia darmową aplikację mobilną dla swoich mieszkańców gminy.

Odnośnik do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej
Odnośnik do strony aplikacji mobilnej