Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro, pokój 17, tel. 34 359-24-68

Wymagane dokumenty
 • karta urodzenia (przekazana do USC przez podmiot wykonujący działalność leczniczą),
 • dokumenty tożsamości rodziców dziecka (do wglądu),
 • pisemne pełnomocnictwo ze wskazaniem imion dziecka, a w sytuacji gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa również imienia ojca – jeżeli zgłoszenia urodzenia w imieniu rodziców dokonuje pełnomocnik,
 • dowód osobisty pełnomocnika,
 • w sytuacji, gdy akty stanu cywilnego matki dziecka nie zostały sporządzone na terenie Polski :
  • odpis skrócony aktu urodzenia matki – jeśli jest panną,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców – jeśli rodzice pozostają w związku małżeńskim,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa matki z adnotacja o rozwodzie  – jeśli małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód,
  • odpis skrócony aktu zgonu męża matki – jeśli matka  dziecka jest wdową.
Wysokość opłaty skarbowej

17,00 zł za pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Forma płatności

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, pokoju nr 22 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski nr konta: 10 10501171 1000 0022 0211 5024.

Termin wniesienia opłaty skarbowej: najpóźniej w dniu złożenia pełnomocnictwa.

Termin składania dokumentów
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od sporządzenia karty martwego urodzenia.
Termin załatwienia sprawy

w dniu zgłoszenia urodzenia

Dodatkowe informacje

Rejestracji urodzenia dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka

Rodzice dziecka otrzymują w szpitalu informację, gdzie i w jakim terminie mogą zgłosić urodzenie dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:

 • matka lub ojciec dziecka posiadający pełna zdolność do  czynności prawnych,
 • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • w pozostałych przypadkach przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia.

Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia.

Kierownik USC rejestrując noworodka nadaje mu numer PESEL oraz dokonuje zameldowania na adres wskazany przez rodziców.

Zgłaszający otrzymuje z urzędu jeden odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
Jeżeli przy rejestracji urodzenia ma nastąpić uznanie ojcostwa należy spełnić również wymogi określone przy procedurze przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 698).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
Tryb odwoławczy
Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.