Osiągnięte w 2018 r. poziomy recyklingu odpadów

Informujemy, że w 2018 r. osiągnięto następujące poziomy recyklingu:

  • 8,83 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • 100 % przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • 34,77 % przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.