Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro, pokój 17, tel. 34 359-24-68

Wymagane dokumenty

 1. dokument tożsamości ojca i matki,
 2. dokument tożsamości dziecka – jeżeli ukończyło 13 lat, a wskutek uznania następuje zmiana nazwiska dziecka,
 3. zaświadczenie o ciąży (dot. uznania ojcostwa dziecka poczętego).

Wysokość opłaty skarbowej

0,00 zł

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

Dodatkowe informacje

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznać ojcostwo można jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone oraz gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa.

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć wyłącznie przed sądem opiekuńczym także osoba, która ukończyła 16 lat, a nie osiągnęła pełnoletności.

Dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć tylko biologiczny ojciec dziecka.
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego, sądzie opiekuńczym, a za granicą w polskim konsulacie.
Uznać można dziecko, tylko do 18 roku życia.

Oświadczenie o uznaniu dziecka rodziców nieletnich może być złożone tylko w sądzie opiekuńczym.

Przyjęcie oświadczenia jest dopuszczalne wówczas, gdy nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki oraz gdy w sądzie nie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Sprawa wymaga osobistego zgłoszenia się w urzędzie stanu cywilnego:

 • ojca dziecka,
 • matki dziecka,
 • dziecka, które ukończyło 13 lat – jeżeli wskutek uznania ma nastąpić zmiana nazwiska dziecka.

Oświadczenia o uznaniu ojcostwa rejestruje się w rejestrze uznań. W sytuacji gdy uznanie następuje po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka – protokół przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa stanowi podstawę dołączenia do aktu urodzenia dziecka wzmianki o uznaniu ojcostwa. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się w Praszce.  W sytuacji gdy dziecko urodziło się poza Praszką – protokół przekazywany jest do właściwego USC w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia protokołu. W sytuacji gdy uznanie ojcostwa nastąpiło przed urodzeniem się dziecka lub następuje przy sporządzeniu aktu urodzenia – akt urodzenia sporządza się jak dla dziecka pochodzącego z małżeństwa. Na wniosek matki lub ojca dziecka kierownik USC może wydać zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

Jeżeli uznający ojcostwo jest cudzoziemcem i nie posługuje się biegle w piśmie i mowie językiem polskim winien się zgłosić w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka, jakim się posługuje.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 698).

Tryb odwoławczy

Do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na siedzibę kierownika USC, który pisemnie powiadomił o odmowie dokonania czynności.

Załączniki do pobrania

PDFWzór wniosku o uznanie ojcostwa dziecka poczętego (120,22KB)
PDFWzór wniosku o uznanie ojcostwa dziecka urodzonego (120,57KB)