Rada Miejska w Praszce informuje o zwołaniu w dniu 16.04.2019, o godz. 10:00 VII Sesji Rady Miejskiej w Praszce, która odbędzie się w Sali Odczytowej w Muzeum w Praszce.

Miejsce: Muzeum w Praszce

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 14 marca 2019 r.

  PDFPROTOKOL VI-2019.pdf

 4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 4 kwietnia 2019 r.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Burmistrza Praszki
 7. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2018 r.

  PDFOcena zasobów OPS Praszka.pdf

 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.

  PDFSprawozdanie OPS w Praszce za 2018 rok.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2019 rok.

  PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -zmiana budżetu.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

  PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -kredyt długoterminowy.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Praszka, pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Praszka

  PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -porozumienie z kluczborkiem.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom

  PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -zasady zniżek dla dyrektorów.pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce poprzez zmianę siedziby z ul. Fabrycznej 18 na ul. Listopadową 18.

  PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -przekształcenie SP3.pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Strojcu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Ganie.

  PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -przekształcenie strojec.pdf

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Praszka

  PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -ZMIANA STATUTOW SOLECTW.pdf

 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.