Od dnia 26-07-2021 r. dla osób powyżej 12 roku życia nie ma możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty przez internet.

Dla osób poniżej 12 roku życia wniosek przez internet można złożyć pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty


 

Uzyskanie dowodu osobistego po raz pierwszy, po zagubieniu lub zniszczeniu, zmiany danych lub z powodu upływu terminu ważności.

Miejsce załatwienia sprawy:

UM Praszka - Ewidencja Ludności - I piętro - pokój nr 12 - tel. 3591-009 w. 117 lub 34 3592-467

Sposób załatwienia sprawy:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • do wglądu poprzedni dowód lub paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 • w przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, w celu wyjaśnienia niezgodności organ może zażądać od wnioskodawcy: skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia lub skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Opłata:

 • nie podlega opłacie

Czas załatwienia:

 • 1 miesiąc

Inne informacje istotne dla interesantów:

 • Wniosek można złożyć w dowolnym organie gminy.
 • Wniosek należy składać osobiście z wyjątkiem:
  • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.
  • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
  • złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia
 • Dowód należy odbierać osobiście w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Utrata  lub uszkodzenie dowodu osobistego

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza:

 • osobiście, niezwłocznie posiadacz dowodu osobistego
 • rodzic (opiekun prawny) kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 • utratę dowodu lub jego uszkodzenie należy zgłosić w organie dowolnej gminy lub w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przebywające poza terytorium RP,
 • zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie
 • zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego
 • osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy.

UWAGA:

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można pobrać ze strony obywatel.gov.pl spod adresu:
https://www.gov.pl/attachment/6fd84906-d6cb-47d5-87f8-01bf7c984b3a
Uwaga: wniosek musi być wydrukowany dwustronnie!