Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 1000  w Muzeum w Praszce odbędzie się  III/2018  sesja Rady Miejskiej w Praszce:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.

  PDFprojekt uchwały -zmiany w budzecie w 2018.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2019 rok.

  PDFProjekt uchwaly - budzet 2019.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały - WPF 2019.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu za lata 2016 – 2017 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 – 2017.

  PDFprojekt.uchwały - przyjęcie raportu ochrony środowiska.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka na lata 2013-2032 wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

  PDFprojekt.uchwały - program usuwania azbestu.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2018-2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko

  PDFprojekt.uchwały - program ochrony środowiska.pdf

 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.