o zwołaniu w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 10:00 I Sesji Rady Miejskiej w Praszce  która odbędzie się w Sali Odczytowej w Muzeum w Praszce,

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
  4. Stwierdzenie kworum
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Wybór Przewodniczącego Rady
  7. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady
  8. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania
  9. Zakończenie obrad I sesji Rady