Logo-FEPR-RP-Opolskie-EU-basen.jpeg

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa projektu:

„Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce” - rewitalizacja zdegradowanego budynku przywracająca i podtrzymująca jego funkcje

Numer umowy:

RPOP.10.02.00-16-0033/17-00

Opis projektu:

Projekt obejmuje rewitalizację obszaru 0,48 ha zdegradowanego w ponad 80% budynku pływalni i przystosowanie go do pełnienia dodatkowych funkcji służących aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt przewiduje:

 1. Rozbudowę budynku od strony południowo – wschodniej o zaplecze szatniowe i socjalne oraz pomieszczenia technologiczne.
 2. Przebudowę i rozbudowę z wyłączeniem rehabilitacyjnej polegającej na zmianie konstrukcji dachu, przebudowie części ścian i układu funkcjonalnego wewnątrz budynku.
 3. Przebudowę niecki i plaży basenowej oraz wykonanie brodzika dla dzieci z atrakcjami wodnymi w technologii niecek ze stali nierdzewnej niepowlekanej a także wykonanie zespołu suchej sauny.
 4. Wykonanie nowych instalacji wewnętrznych elektrycznych, sanitarnych i technologicznych uzdatniających wodę basenową.
 5. Przebudowę instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian i stropodachu części rehabilitacyjnej.
 6. Pełne wyposażenie nowego obiektu.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest realizacja kompleksowego projektu inwestycyjnego (projektu rewitalizacyjnego) wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wspierania dostępu do usług.

Cele szczegółowe wynikające z LPR:

 1. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze rewitalizacji.
 2. Poprawa jakości przestrzeni publicznego oraz stanu infrastruktury społecznych obszarów zdegradowanych.
 3. Wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Planowane efekty:

 • Liczba utrzymanych miejsc pracy: 5 miejsc w 2020 roku;
 • Wzrost zatrudnienia: 3 miejsca w 2020 roku;
 • Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji: 100 % w 2019 roku.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu:

 1. Całkowita wartość projektu: 13 007 091,93 zł
 2. Wartość kosztów kwalifikowanych: 10 574 871,48 zł
 3. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 999 799,23 zł

Partner projektu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie