Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 27 września 2018 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXIX/2018  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki
 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i  Gminy Praszka
 12. Wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2017/2018.
 13. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach   egzaminów za rok szkolny 2017/2018.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.