Burmistrz Praszki informuje wszystkie podmioty i osoby fizyczne, które złożyły wnioski o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27.06.2000 r. Nr 168/XVII/2000, że Gmina Praszka Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28.06.2018 r. Nr 299/XXXVII/2018 odstąpiła od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka.

Dotychczas złożone wnioski o zmianę Studium będą rozpatrywane z chwilą ponownego podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka.

Burmistrz
Jarosław Tkaczyński