Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXVII/2018 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Praszka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.