Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 18 do 29 czerwca br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II,  realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

  • w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;
  • w roku szkolnym 2017/2018 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych lub przedsiębiorczości uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;
  • pochodzą z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2017 na jednego członka rodziny nie przekracza 1685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1910,00 zł netto).

Więcej informacji i wnioski o stypendium dostępne na stronie www.opolskie.pl w dziale Region. Link do strony: http://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych/


Zachęcamy również do zapoznania się z naborem do Nagród Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny oraz Stypendiów dla studentów i doktorantów dostępnym pod adresem: http://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-edukacji/