7: 00 - 8: 00

 • Schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

8: 00 - 8:50

 • Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę,
 • Rozmowy i kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi,
 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela - praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensującym, praca z dzieckiem zdolnym, z dzieckiem wymagającym pracy wyrównawczej, stymulującej,
 • Zabawy zorganizowane przez nauczyciela - zabawy ruchowe, zabawy muzyczne, ćwiczenia poranne
 • Czynności porządkowo- higieniczne

8: 50 -  9: 15 

 I śniadanie

 • Czynności higieniczne
 • Przygotowanie do zajęć

9:15 -  10:15

 • Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju w oparciu o podstawę programową, dostosowane do wieku dziecka.
 • Realizacja programów własnych, ćwiczenia i zabawy rytmiczne,
 • Spotkania, koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne
 • Wycieczki, spacery

10:15 - 10:50

 • Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy  dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, spacery, obserwacja przyrody 
 • Czynności porządkowo- higieniczne

10:50 - 11:15 

II śniadanie

11:15 - 13:00 

 • Praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi
 • Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, zgodnie z ich zainteresowaniami z niewielkim udziałem nauczyciela
 • Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe
 • Pobyt na świeżym powietrzu
 • Czynności porządkowo- higieniczne

13:00 – 13:30  

 • Obiad
 • Zajęcia z religii

13:30 -  14:00  

 • Odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki oraz bajek

14.00 -  16:00  

 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci przy udziale nauczyciela
 • Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe
 • Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia
 • Rozchodzenie się dzieci.