Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W ramach konkursu Gmina Praszka może ubiegać się o środki finansowe na: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest dla inwestycji realizowanych na nieruchomościach będących własnością: osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, rolników, małych i średnich przedsiębiorców zgodnych z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest..

Warunki finansowe konkursu:

  • do 85% - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
  • minimum 15% - wkład własny osób fizycznych, kościołów, rolników, małych i średnich przedsiębiorców.

Termin realizacji:

Dofinansowaniem objęte zostaną zadania przeznaczone do realizacji  w terminie od 01-08-2018 r. do 15-10-2018 roku

Zgłoszenia:

Prosimy o pisemne zgłaszanie chęci udziału w konkursie na przygotowanym druku, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Praszce pok. nr 5 lub poniżej

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Praszce w terminie  do 30.03.2018 roku.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

UWAGA:

W związku z ograniczoną pulą środków, o realizacji przedsięwzięć, decydować będzie kolejność wpływu wniosków a także stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie - pokój nr 5  tel. 34 3592 456.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Praszka przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Załączniki:
ZIPdokumenty-azbest.zip