Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 1000 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXIV/2018  sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Praszka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 11. Podjęcie uchwały sprawie podziału Gminy Praszka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 12. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 74/VIII/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 czerwca 2007 roku dot. regulaminu targowisk miejskich w Praszce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2018 rok.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.