logo Fund eur Program Regionalny 186x100.jpeg logo OPO 122x100.jpeg logo UE EFRR 253x100.jpeg
Tytuł projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
Cel Projektu: Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki zapewnieniu wysokiej jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu rowerowego i pieszego w gminach powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00

Lider Projektu: Powiat Kluczborski

Całkowita wartość projektu: 51 834 597,74 zł

Wartość dofinansowania projektu: 42 486 324,28 zł

W ramach projektu Gmina Praszka realizuje zadanie nr 36 pn. Budowa drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów.

Całkowita wartość zadania: 1 110 850,00 zł

Wartość dofinansowania zadania: 944 222,50 zł

Opis zadania:  Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi rowerowej przebiegającej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej relacji Wieluń - Praszka. Początek w/w drogi rowerowej będzie się znajdował przy ul. Bocznej w Praszce (przy drodze krajowej DK 45) następnie przebiegać będzie przez miasto Praszka w kierunku miejscowości Kowale i Aleksandrów.

Zakres robót budowlanych jest następujący:

Budowa drogi rowerowej:

 1. Rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych.
 2. Wykonanie korytowania mechanicznego.
 3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.
 4. Wykonanie  profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
 5. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.
 6. Wykonanie dwustronnych poboczy z kruszywa łamanego.

Budowa miejsc przystankowych dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

 1. Wykonanie korytowania mechanicznego.
 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.
 3. Wykonanie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.
 4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej.
 5. Montaż wiat przystankowych – 3 kpl
 6. Montaż latarń oświetleniowych parkowych (solarnych) z ustawieniem na fundamencie prefabrykowanym – 3 kpl

Oznakowanie drogi rowerowej:

 1. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
 2. Montaż oznakowania pionowego
 3. Montaż barier ochronnych przy kładkach – 3 kpl   

Remont infrastruktury istniejącej:

 1. Wykonanie remontu istniejących kładek (dawnych mostów kolejowych) – 3 kpl.

Informację o postępie realizacji zadania:

W dniu 22 stycznia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach przetargu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów”. W  lutym 2018 r. przedmiotowy przetarg zostanie rozstrzygnięty.