Zamówienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce

Nazwa zamówienia: Przebudowa części pomieszczeń budynku OPS w Praszce z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe – Etap II oraz remont pomieszczeń biurowych w budynku OPS
Termin składania ofert: 21.02.2018 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIP2018SIWZ - OPS remont.zip
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20180221.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20180302.pdf