Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 1000 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXIII/2019  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Praszka instrumentem płatniczym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Praszka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
 15. Podjęcie uchwały określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ogrodowej w Kowalach.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.