logo Fund eur Program Regionalny 186x100.jpeg logo OPO 122x100.jpeg logo UE EFRR 253x100.jpeg

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu

Numer umowy:

RPOP.03.02.01-16-0017/17-00

Opis projektu:

Planowana inwestycja obejmuje termomodernizację w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Zakres robót objętych projektem to przede wszystkim:

 1. docieplenie przegród zewnętrznych (ścian i stropodachów);
 2. wymianę instalacji centralnego ogrzewania (oprócz części mieszkalnej);
 3. wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED (oprócz części mieszkalnej),
 4. inne prace budowlane towarzyszące.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym.

Poprzez realizację inwestycji zwiększy się komfort użytkowania infrastruktury publicznej
i społecznej (korzyści zdrowotne: ciepło, zmniejszenie wilgotności, pleśni) a budynek zyska na estetyce swojego wyglądu. Ponadto zostanie ograniczona emisja zanieczyszczeń do atmosfery, co pozytywnie wpłynie na samopoczucie mieszkańców, a także zmniejszą się koszty eksploatacji budynków poprzez ograniczenie zużycia energii, dzięki czemu pieniądze będą mogły być przeznaczone np. na cele społeczne.

Planowane efekty:

 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt. w 2018 roku;
 2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 3463,20 m2
  w 2018 roku;
 3. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych:
  292 454,00 kWh/rok w 2019 roku;
 4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 90,68 Mg/rok - tony równoważnika CO2 w 2019 roku;
 5. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 952,80 GJ/rok w 2019 roku;
 6. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji: 957,50 GJ/rok w 2019 roku;
 7. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 1,32 MWh/rok w 2019 roku.

Wartość projektu:

 1. Całkowita wartość projektu: 1 694 678,00 zł
 2. Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 141 270,20 zł
 3. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 499 990,47 zł