Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 1000 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXII/2017  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.    Informacja Burmistrza Praszki.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7.    Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.         

8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2018 rok.

10.  Zapytania i wolne wnioski.

  11.  Sprawy różne.

  12.  Zakończenie obrad.