Praszka, dnia 07-12-2017 r.

IT.I.6220.4.23.2017

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 kpa (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia pn: "Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45" z wniosku  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole wezwano inwestora do przedłożenia:  

  • wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, wydanego przez organ prowadzący  ewidencje gruntów i budynków. pozwalający na ustalenie stron postępowania,  zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia  obwieszczenia strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego o czym stanowi art. 10 § 1.

Burmistrz

Jarosław Tkaczyński