I N F O R M A C J A

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 1100 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXI/2017  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na rok 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
  2017-2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu dotyczącego działań związanych z przygotowaniem Projektu „Bliżej rodziny  i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2017 – 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2018 – 2022.
 13. Podjęcie uchwały uchylającej upoważnienie Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z Toalety miejskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2018 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.