Z KALENDARZA HISTORII SZKOŁY.
  

 

Historia naszej szkoły rozpoczęła się 1 września 1992 roku, kiedy to władze samorządowe oraz pierwszy dyrektor Andrzej Ficiński dokonali uroczystego otwarcia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Praszce. Wówczas naukę rozpoczęło 250 uczniów, a pracę podjęło 11 nauczycieli. W 1999 roku w wyniku reformy oświaty nasza szkoła z ośmioklasowej stała się placówką sześcioklasową. Do 1999 roku dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektora i nauczycieli wyposażono klasopracownie, uruchomiono działalność świetlicy, powstała kuchnia i stołówka, a dzięki projektowi „Cegiełka dla biblioteki” powstała biblioteka szkolna. Wsparcie rodziców pozwoliło na zagospodarowanie i ogrodzenie terenu wokół szkoły. Szkoła w środowisku lokalnym bardzo szybko stała się placówką do której rodzice chętnie zapisywali swoje pociechy, ze względu na niezwykle przyjazną i rodzinną atmosferę.

  W 2002r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Renata Tobiś, placówka liczyła 293 uczniów i 19 nauczycieli. Aby wyodrębnić i podkreślić niepowtarzalną atmosferę szkoły, 2004 roku rozpoczęliśmy starania w celu nadania szkole imienia. Po konsultacjach z uczniami i rodzicami na patrona   naszej szkoły wybrano – Wandę Chotomską Twórczość poetki jest niezwykle ważnym czynnikiem w kształtowaniu wrażliwości dzieci, inspiruje do samodzielnej twórczości poetyckiej naszych milusińskich. Dlatego Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2005 roku nadano PSP nr 4 imię Wandy Chotomskiej. 30 września 2005 roku w uroczystości nadania imienia uczestniczyła sama autorka –  Wanda Chotomska.

   Wydarzenie z udziałem pisarki było ogromnym przeżyciem dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Od tego momentu każda rocznica nadania szkole imienia zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu wydarzeń. Młodsi uczniowie zapoznają się z twórczością i przesłaniem jakie ona niesie, a starsi wspominają miłe chwile spędzone z poetką. Uczniowie lubią swoja szkołę. Mają zapewniona opiekę higienistki. Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania w kołach przedmiotowych i artystycznych. Posiadamy pracownię informatyczną pozyskaną ze środków unijnych w 2007 roku oraz bibliotekę multimedialną pozyskaną w roku 2009. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w różnych pracach na rzecz szkoły np.: dbałość o otoczenie szkoły, sale lekcyjne i wystrój korytarzy. Mają swój udział w decydowaniu o wielu ważnych wydarzeniach szkolnych – współudział w tworzeniu kalendarza uroczystości szkolnych, samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie niektórych z nich. Dzieje się to za pośrednictwem przedstawicieli samorządu uczniowskiego, którzy wybierani są w sposób demokratyczny i powszechny. Samorząd uczniowski opracowuje harmonogram działań samorządowych współpracując z nauczycielami i rodzicami. Dzięki temu uczniowie stają się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, by w przyszłości tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Od lat samorząd uczniowski wspiera akcje: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Góry Grosza oraz bierze udział w zbiórkach charytatywnych, mających na celu pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Obecnie uczniowie włączyli się w akcję „Adopcja Serca” – adoptowaliśmy siedmioletnią Helen, dziewczynkę z Zambii wspierając  jej utrzymanie i naukę. Zbierając surowce wtórne pozyskujemy środki które przekazujemy na konto fundacji. Ponadto prowadzona jest zbiórka nakrętek na potrzeby naszej uczennicy – akcja została znacznie rozpowszechniona i objęta swym zasięgiem nie tylko Gminę Praszka. Nasza szkoła dba o wszystkich swoich uczniów. Mogą oni rozwijać swoje zdolności, umiejętności i zainteresowania poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach organizowanych przez szkołę. Braliśmy udział w projektach: „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych”, „Aktywność, nauka, zabawa”, „Zaczarowany Świat”, „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” oraz „Dobry start w przyszłość” w ramach, którego odbywały się zajęcia zarówno rozwijające jak i wyrównawcze. Ze względu na swoje usytuowanie z dala od ruchu miejskiego, nosi miano „bezpiecznej szkoły”. Zapewnia uczniom właściwą opiekę i poczucie bezpieczeństwa. Rada Rodziców oraz nauczyciele tworzą w szkole klimat sprzyjający pracy dydaktycznej, opiekuńczej oraz wychowawczej.