Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Praszka na 2018 rok

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.

 1. Zgłaszanym zadaniem, które będzie finansowane ze środków budżetu może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczyni się do poprawy warunków życia i funkcjonowania gminy Praszka oraz do jej rozwoju (tj. ma charakter lokalny), a w szczególności takich jak:
  1. działanie inwestycyjne mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców (np. budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury gminnej;
  2. wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.
 2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji gminy, a dodatkowo:
  1. w przypadku zadań inwestycyjnych: powinny być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność gminy Praszka (nie obciążonym na rzecz osób trzecich), jeżeli nie stanowią własności gminy Praszka realizacja miałaby nastąpić na zasadzie zawartego porozumienia bądź zgody podmiotu będącego właścicielem;
  2. w przypadku zadań niematerialnych (projektów tzw. miękkich np. organizacja imprez sportowych, kulturalnych), których realizacja miałaby nastąpić na terenie nie będącym w użytkowaniu wieczystym ani nie stanowiącym własności gminy Praszka, wymagana jest zgoda podmiotu będącego właścicielem lub dysponentem tego terenu, wyrażona w formie oświadczenia.
 3. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na realizację budżetu obywatelskiego w 2018 roku.

§ 2.

Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjęta do realizacji w 2018 roku nie przekroczy kwoty 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 3.

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

§ 4.

Wdrożenie i realizacja budżetu obywatelskiego składa się z następujących etapów:

 1. kampania informacyjno - edukacyjna;
 2. spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami;
 3. zgłaszanie propozycji zadań;
 4. weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań;
 5. głosowanie;
 6. ewaluacja procesu.

Rozdział 2.
Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego
§ 5.

 1. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy.
 2. Każda propozycja zadania musi uzyskać poparcie min. 15 mieszkańców gminy Praszka (w formie listy podpisów pod wnioskiem). Każdy mieszkaniec gminy może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.
 3. Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu, którego wzór stanowi PDFZałącznik nr 1 (146,05KB) do Regulaminu.
 4. Formularz zgłoszenia propozycji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 3, należy złożyć w terminie określonym w odrębnym ogłoszeniu, na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu.
 5. Zgłaszający propozycje zadania określa przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania.

§ 6.

Burmistrz informuje mieszkańców o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem tego terminu.

Rozdział 3.
Analiza propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego
§ 7.

 1. Zespół ds. budżetu obywatelskiego powołany przez Burmistrza Praszki prowadzi rejestr formularzy zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
 2. Zespół ds. budżetu obywatelskiego po sprawdzeniu kompletności i poprawności propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, niezwłocznie:
  1. udostępnia skany kompletnie i poprawnie wypełnionych propozycji Burmistrzowi, który poprzez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego /gminne jednostki organizacyjne dokona analizy merytorycznej z wykorzystaniem „Karty analizy propozycji zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego gminy Praszka na 2018 r.” stanowiącej PDFZałącznik nr 2 (125,22KB) do Regulaminu;
  2. w przypadku stwierdzenia, iż formularz propozycji zadania do budżetu obywatelskiego jest niekompletny albo niepoprawnie wypełniony występuje telefonicznie lub mailowo do autorów propozycji zadania o uzupełnienie przedmiotowych informacji w terminie 3 dni.
 3. Nie uwzględnia się propozycji projektów zadań:
  1. zgłaszanych bez listy poparcia mieszkańców gminy Praszka;
  2. zgłaszanych bez zgody podmiotów, o których mowa w § 1, ust. 2, pkt. 2 ( jeśli dotyczy) zgoda przyjmuje formę oświadczenia organu uprawnionego do reprezentacji, które stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłoszeniowego projektu zadania;
  3. których budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w 2018 roku.

§ 8.

 1.  W przypadku stwierdzenia, iż propozycja zadania do budżetu obywatelskiego nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do analizy zadania należy wystąpić telefonicznie lub mailowo do autorów propozycji zadania o uzupełnienie informacji w ciągu 3 dni.
 2. Zespół ds. budżetu obywatelskiego wypełnione karty analizy propozycji zadań do budżetu obywatelskiego przekazuje burmistrzowi.
 3. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest przedłużenie terminu na analizę propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego do 10 dni.

§ 9.

 1. Ingerowanie w zakres propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, w tym zmiany ich lokalizacji bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą autorów tych propozycji.
 2. Ingerowanie w propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego dopuszczalne jest wyłącznie przed rozpoczęciem głosowania.

§ 10.

 1. Dopuszczeniu do głosowania podlegają zadania, które w wyniku analizy spełniają wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Jeśli możliwość realizacji zaproponowanego zadania nie zależy w pełni od Gminy (np. wymaga zgody innych instytucji lub uzyskania odpowiednich pozwoleń), zadanie może zostać dopuszczone do głosowania warunkowo, z adnotacją, że nie ma gwarancji jego realizacji, nawet jeśli uzyska odpowiednią liczbę głosów w głosowaniu mieszkańców.
 3. Ostateczna lista propozycji zadań, które pozytywnie przeszły weryfikację i zostają poddane pod głosowanie mieszkańców oraz lista zadań odrzuconych zostanie opublikowana na stronie internetowej gminy: www.praszka.pl.

Rozdział 4.
Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego
§ 11.

 1. Wyboru zadań, spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, dokonują mieszkańcy gminy Praszka, w głosowaniu niejawnym, dla którego potrzeb wyznacza się punkty do głosowania oraz stronę internetową do głosowania on-line.
 2. Listę punktów do głosowania podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia głosowania.

§ 12.

 1. Głosowanie odbywa się poprzez:
  1. złożenie karty do głosowania w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania lub
  2. wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej;
 2. Wzór karty do głosowania stanowi PDFZałącznik nr 3 (130,93KB) do Regulaminu.
 3. Kartę w formie papierowej udostępnia się w punktach do głosowania oraz na stronie internetowej www.bo.praszka.pl w formie przeznaczonej do samodzielnego wydruku.
  Głosowanie on-line odbywa się poprzez stronę www.bo.praszka.pl.

§ 13.

Każdy mieszkaniec może dokonać jednorazowo wyboru jednej spośród przedstawionych propozycji zadań. Głos będzie nieważny:

1) w przypadku głosowania internetowego: jeśli oddający głos nie jest mieszkańcem gminy Praszka;
2) w przypadku głosowania do urny: jeśli karta do głosowania nie została czytelnie wypełniona, nie zawiera podpisu lub oddano głos na więcej niż jeden projekt;
3) jeśli jedna osoba głosowała kilka razy – np. przez Internet oraz do urny.

§ 14.

 1. Głosowanie jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 700 mieszkańców gminy Praszka.
 2. W przypadku braku frekwencji poddany pod głosowanie projekt nie będzie głosowany.

§ 15.

 1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego oraz sporządzeniu listy rankingowej z wynikami, według liczby otrzymanych głosów, od największej do najmniejszej z zastrzeżeniem § 18 ust. 2.
 2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa albo więcej zadania, o ich kolejności na liście decyduje Zespół ds. budżetu.
 3. Rekomendowane do realizacji, poprzez uwzględnienie w budżecie w roku 2018, będą te zadania z listy, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków z budżetu obywatelskiego.
 4. W przypadku, gdy nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, w uzasadnionych przypadkach może zostać podjęta decyzja:
  1. o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego o kwotę nie wyższą niż różnica pomiędzy wartością kolejnego zadania z listy a pozostałą do wykorzystania kwotą z budżetu obywatelskiego na dany rodzaj zadań, jednak nie więcej niż o 10% wysokości budżetu obywatelskiego;
  2. w porozumieniu z wnioskodawcą może być ograniczony zakres zadania.
 5. W przypadku braku zwiększenia kwoty budżetu obywatelskiego lub braku porozumienia o którym mowa w ust.4 pkt 2 powyżej, rezygnuje się z przeprowadzenia zadania, pomijając je i przechodząc do analizy kolejnego projektu według ilości uzyskanych głosów na danej liście.
 6. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej www.praszka.pl i www.bo.praszka.pl.

Rozdział 5.
Działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne realizowane w procesie wdrażania budżetu
obywatelskiego

§ 16.

 1. W trakcie wdrażania budżetu obywatelskiego prowadzone będą kampanie informacyjne i edukacyjne uwzględniające:
  1. przybliżenie idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do realizacji w ramach tego budżetu;
  2. przedstawienie zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenie mieszkańców gminy Praszka do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań;
  3. upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu wdrażania budżetu obywatelskiego.
 2. Kampanie, o których mowa w § 16 ust. 1, będą prowadzone z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup odbiorców.

Rozdział 6.
Harmonogram budżetu obywatelskiego
§ 20.

 1. Terminy przeprowadzania kolejnych etapów dotyczących budżetu obywatelskiego:
  1. 01.08.2017 r. – 31.08.2017 r. – Kampania informacyjna,
  2. 30.08.2017r. – Spotkanie informacyjne z mieszkańcami
  3. 11.09.2017 r. – 30.09.2017 r – Składanie wniosków
  4. 02.10.2017 r. – 12.10.2017 r. – Weryfikacja wniosków i dopuszczenie zadań do głosowania,
  5. 13.10.2017 r. – 20.10.2017 r. - Kampania informacyjna o projektach,
  6. 21.10.2017 r. – 06.11.2017 r. – Głosowanie na projekty,
  7. do 10.11.2017 r. – Weryfikacja głosowania i publikacja zwycięskich zadań.
 2. Zastrzega się możliwość zmiany w/w terminów.
 3. Każdorazowo o okresie (terminie) poszczególnych etapów oraz ich zmianie Burmistrz Praszki zawiadamia poprzez ogłoszenie zamieszczane na stronie internetowej gminy i/lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Rozdział 8.
Załączniki
§ 22.

 1. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2018 rok wraz z listą mieszkańców gminy Praszka popierających tę propozycję.
 2. Karta analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego gminy Praszka na 2018 rok.
 3. Karta do głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego gminy Praszka na 2018 rok.