Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 18 października 2017 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXX/2017 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.        
 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Wieluń dotyczącego współfinansowania remontu drogi w miejscowości Strojec gmina Praszka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II  w Praszce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Praszce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-VI  z oddziałami przedszkolnymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Kowalach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-VIII z oddziałami przedszkolnymi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III  z oddziałami przedszkolnymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Przedmościu o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I- III z oddziałem przedszkolnym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum na kadencję 2018-2021.
 21. Zaopiniowanie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie w sprawie dofinansowania zakupu samochodu.
 22. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej  w Praszce.
 23. Przedstawienie przez Burmistrza Praszki  informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Praszki.
 24. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2016/2017.
 25. Zapytania i wolne wnioski.
 26. Sprawy różne.
 27. Zakończenie obrad.